Tuinparken die het natuurvriendelijk tuinieren hoog in het vaandel hebben staan hebben een grote waarde voor de omgeving: het zijn de groene longen van de stad, ze zorgen voor diversiteit aan inheemse planten en dieren, voor de opvang van regenwater en voor verkoeling bij warme periodes. Tuinparken kunnen een belangrijke sociale en educatieve functie vervullen en tuinders blijken actiever, gezonder en minder eenzaam dan mensen zonder tuin. Ondanks deze voordelen is het voortbestaan van de tuinparken niet gegarandeerd. Voor de Amsterdamse tuinparken geldt dat het vergroten van de openbare functie een voorwaarde is voor hun voortbestaan.
Hieronder eerst algemene informatie over de toekomst van de Amsterdamse Tuinparken. Daarna presenteren we specifieke informatie over de plannen voor De Nieuwe Kern en de tuinparken in dat gebied.

Amsterdamse tuinparken

In de omgevingsvisie Amsterdam 2050 wordt uiteengezet hoe de gemeenteraad de voorbereiding op de toekomst ziet. Download Ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050.

In mei 2020 heeft de gemeente Amsterdam haar Groenvisie tot 2050 gepresenteerd en een concept-uitvoeringsstrategie met nieuwe kaders voor de 40 Amsterdamse Tuinparken. In een zienswijze hebben we onze opmerkingen en zorgen over de uitvoeringsstrategie gepresenteerd.
In november 2020 presenteerde de gemeente een nieuwe versie van de Uitvoeringsstrategie met concrete informatie over flinke huurverhogingen en 20% openbaarheid. Dit heeft tot vele verontwaardigde reacties geleid; planvorming zonder tuinders te betrekken, onbetaalbare huren, vernietiging van natuur en verenigingsleven. De petitie ‘behoud de volkstuinen‘ is meer dan 29.000 keer ondertekend. De wethouder heeft daarop in december 2020 besloten om de Uitvoeringsstrategie in te trekken en samen met de tuinders en de Bond op op zoek te gaan naar alternatieven en maatwerk per park.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een flink aantal bijstellingen en een plan dat in november 2021 is vastgesteld. Zie ook dit document van de Gemeente Amsterdam.

Meer informatie over de toekomst van de tuinparken vindt u:

De Nieuwe Kern / De Nieuwe Entree

In de gemeente Ouder-Amstel is een nieuwe woonwijk (‘De Nieuwe Kern’) met 4500 nieuwe woningen gepland, een stadspark en allerlei voorzieningen. De tuinparken Nieuwe Vredelust (met opheffing bedreigd), Ons Lustoord, de Federatie en Dijkzicht maken integraal onderdeel uit van het plangebied voor De Nieuwe Kern.
In mei 2021 presenteerde de gemeente Ouder-Amstel de Ontwerp-Structuur De Nieuwe Kern. De vier tuinparken samen hebben met ondersteuning van de BVV een Zienswijze opgesteld waarin zij hun bezwaren verwoorden en een alternatief presenteren. Het alternatief heeft de naam ‘Grote Groene Kern’ en is gevisualiseerd in een kaart. Klik hier voor de samenvatting van de Zienswijze. In het weekend van 3-5 juli hebben meer dan 1000 mensen hun handtekening gezet om de Zienswijze en het Alternatief te ondersteunen.

In november 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam een afsprakenbrief-cocreatie volkstuinen-de nieuwe-kern. Ook dit plan heeft tot grote protesten geleid; wederom geen inspraak van de tuinders, vernietiging van tuinen, natuur en de sociale cohesie in de vereniging. We hebben de wethouder en de BVV dringend verzocht om ook dit plan van tafel te halen.
In juni, juli en november hebben we onze visie, onze bewaren en ons alternatief kunnen presenteren aan de wethouders en ambtenaren van Ouder-Amstel en Amsterdam. Klik hier voor de presentatie. Helaas nog zonder resultaat, ondanks alle bezwaren en zienswijzen van vele verschillende partijen is de structuurvisie eind november vastgesteld door de Raad van Ouder-Amstel. De werkgroep De Groene Kern is in overleg over vervolgacties met verschillende partijen die ook bezwaar maken tegen de plannen: zienswijzen indienen tegen deelplannen en juridische procedures starten. We geven ons voorlopig niet gewonnen.
Onze boodschap: woningbouw is nodig en dat kan/moet zonder vernietiging van natuur, biodiversiteit, tuinen en verenigingsleven!

Het eindrapport Co-creatie januari 2024 staat vermeld op de site van de De Groene Kern.

Specifiek voor Dijkzicht geldt dat er plannen zijn voor een Nieuwe Entree, een afslag over het terrein waardoor er tuinen (en huisjes) moeten verdwijnen. Dit speelt op zijn vroegst vanaf 2032.

De toekomst 2 november 2018